Vedtægter for Aktive kanonérer

 

 

                 

Klik på våbenskjold for stor størrelse

 

Tilbage

 

§1 Navn og stiftelsesdato

   Aktive Kanonérer er stiftet d.1.1.2006          

§2 Formål.

  Klubbens formål er ved offentlig fremtræden at fremme kendskabet til historiske kanoner og deres konstruktion, betjening og historie, samt at opøve og perfektionere salutskydning med forladekanoner.

§3 Medlemskab.

  Ejere af forladekanoner med lovlig våbentilladelse kan deltage i klubbens aktiviteter efter optagelse og godkendelse af kanonen.

§4 Sikkerhed og ansvar.

  Den enkelte saluttør er ansvarlig for korrekt afspærring og anden overholdelse af til enhver tid gældende love og regler ved alle skydninger.

  Klubben fritager ikke på nogen måde det enkelte medlem for det hele og fulde ansvar for sikker brug af vedkommendes våben.

§5 Økonomi.

 Der er intet kontingent til klubben. Evt. honorarer bruges til fælles materialer og aktiviteter, opretholdelse af hjemmesiden  www.aktivekanonerer.dk mv.

§6 Optræden.

  Medlemmernes fremtræden skal være ordentlig og ædruelig ved alle klubbens arrangementer.

§7 Eksklusion.

  Et medlem kan udelukkes af klubben hvis vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter.

 

Tilbage

 

 

 

Reglement for Aktive kanonérer

 

Reglementet fritager ikke på nogen måde det enkelte medlem for det hele og fulde ansvar for sikker brug af vedkommendes våben.

Reglementet pålægger ikke Klubben nogen form for rådgiveransvar eller andet ansvar for sikkerheden i forbindelse med medlemmernes individuelle aktiviteter. 

Våbenreglement.

Klubben nedsætter en våbenkommision, der ud fra kommisionsmedlemmernes erfaring og på baggrund af en visuel undersøgelse af våbenet, vurderer  om det er forsvarligt at benytte. Kommissionen kan i tvivlstilfælde give påbud om prøveskydning efter nærmere anvisning og eller reduceret ladning, ligeså kan kommissionen

1.                             Kræve dokumentation for fornøden styrke fra en anerkendt prøveanstalt.

2.            Det kræves at ingen våben er dimensioneret spinklere end bronze fuldgods / stålstøbt over fuldgods. Messinglegeringer bør ikke anvendes uden godkendelse.

3.            Det kræves at våbenet er fremstillet af et stykke materiale af god og homogen karakter i bronze eller stålstøbt, eftermonteret stødbund og tapper, kan ikke anvendes i selskabet. Våbenets løb skal være glat og uden gruber eller ujævnheder, og af samme kaliber fra munding til stødbunden.

4.               Alle signalkanoner, som dansk våbenlovgivning har givet tilladelse til at besidde og benytte, må anvendes i selskabet, såfremt de er registret og godkendt efter punkt 1, 2, 3.

5.            Ved klubbens aktiviteter udnævnes hver gang en banekommandør og to assistenter, som sikrer at nærværende reglement følges. Banekommandøren har til enhver tid uden ophold, ret til at stramme op på reglementet. Hans påbud skal følges uden tøven, men kan i tvivlstilfælde forelægges  klubben efter endt skydning.

6.            Intet våben må lades med andet end almindelig sortkrudt bestemt for drivladning i forladervåben.

7.            Intet våben må lades med en krudtmængde, der i vægt overstiger den krudtmængde, der er beskrevet i kaliber/krudttabellen. Ved denne ladning benyttes fordæmming som græs, biofyld eller mel.

8.            En sådan fordæmming skal være konstrueret således, at den fordeler sig i uskadelige fragmenter umiddelbart efter at have forladt mundingen.

9.            Klubbens banekommandør kan til enhver tid fastlægge en mindre ladning og en mindre fordæmming for det enkelte våben.

Banereglement.

1.              Klubben eller en repræsentant for denne udnævner inden hvert arrangement en banekommandør og to assistenter.

2.              Banekommandørens anvisninger skal til enhver tid følges uden tøven.

3.              Der etableres en standplads markeret med rød-hvid markeringsbånd i en afstand af mindst 25 m. fra skydelinien samt 50 m. foran.

4.              Våben må kun tilføres eller fjernes fra skydelinien efter kommandørens anvisning.

5.              Krudtboden skal minimum være i 10 meters afstand fra siden af standpladsen.

9.              Ved arrangementer med tilskuere er krudtboden konstant overvåget af mindst en person udpeget af banekommandøren.

10.            Når våbnene er ladt, må kun skytter fra Aktive Kanonérer befinde sig på standpladsen.

11.            Afspærring skal forhindre publikum i at komme krudtlageret nærmere end 10 m.

12.            Våbnet placeres, så løbet er vinkelret på skydelinien .

13.            Der skal herske en sådan ro blandt kanonérne på skydelinien, at alle kan høre kommandoer.

Skydereglement.

1.            Våben må kun lades på kommandørens kommando.

2.            Efter kommandoen ” der må lades ” hentes en ladning ved krudtoplaget.

3.            Inden ladningen sikres at løbet er rent ved at føre ladestokken i bund i løbet og kontrollere stokkens placering med en dorn gennem fænghullet.

4.            Mens ladningen holdes fast mod stødbunden med ladestokken, perforeres evt. papirkardus med en dorn gennem fænghullet, og ladestokken trækkes ud

5.            Lunten isættes nu og kanonèren stiller sig et skridt bag og ved siden af våbnet.

6.            Skud afgives efter kommandoen ”der skydes ”.

7.            Kanonéren sikrer sig at han på intet tidspunkt ved betjeningen af sit våben bukker sig ind over dette.

8.            I tilfælde af en forsager orienteres banekommandøren straks. Våbenet må ikke forlades, og fejlen rettes efter kommandørens anvisning.

9.            Når alle skud er afgivet, gives kommandoen ” der må viskes ” , hvorefter man renser løbet for evt. kardusrester med kradseren efterfulgt af en våd visker. Herefter kan der  genlades på kommandørens ordrer.

10.          Aktive Kanonérer skyder ikke med skarpe skud.

 

 

Kaliber / Krudttabel

 

Kaliber

Krudttabel

mm.

krudt i gram

 

 

10

3

12

5

14

7

16

9

18

11

20

14

22

19

24

24

26

31

28

38

30

50

32

57

34

68

36

81

38

95

40

110

42

125

44

135

46

168

48

195

50

205

52

224

54

233

56

253

58

264

60

280

 

 

 I klubben skydes der med max. 205 g. sortkrudt 

 

Tilbage           Til top           

Copyright © Aktive Kanonérer